Imieniny:
Sławy, Sławosza, Żelisławy

 

Festiwal młodych w Sieprawiu - fanpage na facebooku

Aktualności

2016-07-22

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego zmieniające rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego.

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego.

Dniem ogłoszenia niżej wymienionego rozporządzenia porządkowego jest dzień 22 lipca 2016 r.

więcej »

2016-07-22

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego.

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego.

Dniem ogłoszenia niżej wymienionego rozporządzenia porządkowego jest dzień 22 lipca 2016 r.

więcej »

2016-07-21

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2016r. poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2016r. poz. 353) zawiadamiam strony

więcej »

2016-07-21

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2016r. poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2016r. poz. 353) zawiadamiam strony

więcej »

2016-07-20

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Gmina Dobczyce wspólnie z Gminami Myślenice i Siepraw przystąpiła do opracowania Planu Rozwoju Zbiornika Dobczyckiego.

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zaplanowano środki na dofinansowanie projektów dotyczących zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego otoczenia zbiorników wodnych. Środki te mogą zostać wykorzystane zarówno przez Gminy jak i przedsiębiorców funkcjonujących w otoczeniu zbiorników, w tym Dobczyckiego. Jednym z warunków uzyskania dofinansowania jest uwzględnienie planowanego przedsięwzięcia w Planie Rozwoju Zbiornika Wodnego.

więcej »

2016-07-18

JAWOR - Program pożyczkowy na termomodernizację dla osób fizycznych

JAWOR - Program pożyczkowy na termomodernizację dla osób fizycznych

Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Krakowie zatwierdziła Program Priorytetowy „Jawor” Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych. Program stanowi reakcję na coraz większe zapotrzebowanie i zainteresowanie osób fizycznych termomodernizacją budynków jednorodzinnych na terenie województwa małopolskiego. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na przeznaczenie kwoty 10 000 000,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu na dofinansowanie zadań określonych Programem w roku 2016.

więcej »

2016-07-15

„Rozpocznij od nowa! -  projekt dla osób do 29 roku życia z terenu województwa małopolskiego”

Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Rozpocznij od nowa! -  projekt dla osób do 29 roku życia z terenu województwa małopolskiego” realizowanego przez Wielkopolską Grupę Prawniczą Kozłowski, Maźwa, Sendrowski  i Wspólnicy sp. k. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

więcej »

2016-07-13

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji Projektu Programu Współpracy Gminy Siepraw z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2017

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji Projektu Programu Współpracy Gminy Siepraw z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2017

Zarządzenie Nr 199/16 Wójta Gminy Siepraw z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Siepraw, w roku 2017, z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

więcej »

1 [2] [3] ... ... [157] [158] [159]   następna strona »