Imieniny:
Florentyny, Ligii, Leona

Aktualności

2016-06-27

Szlak Kapliczek Małopolskich

Szlak Kapliczek Małopolskich

Zachęcamy mieszkańców naszej Gminy do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na projekt pn. Szlak kapliczek małopolskich. Pomysłodawcą projektu jest poseł Bogusław Sonik. Projekt powstał przy wsparciu gmin wchodzących w skład Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Celem projektu jest oznakowanie, opisanie z uwzględnieniem położenia, historii i legend, wykonanie dokumentacji fotograficznej, umieszczenie QR kodów i wydanie publikacji poświęconej kapliczkom na terenie powiatu krakowskiego, wielickiego i myślenickiego. Głosowanie potrwa do 6 lipca.

więcej »

2016-06-27

Informacja

Informacja

Przypomina się, że 30 czerwca br. mija termin płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za II kwartał 2016r.

 

więcej »

2016-06-27

Projekt Doradztwa Energetycznego

Projekt Doradztwa Energetycznego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że 28.04.2016r. została podpisana przez Fundusz umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

więcej »

2016-06-27

Ogłoszenie

Gmina Dobczyce wspólnie z Gminami Myślenice oraz Siepraw przystąpiła do opracowania dokumentu strategicznego – Programu Rozwoju Zbiorników Wodnych. Opracowanie Programu umożliwi Gminom ubieganie się o środki w ramach poddziałania 6.3.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. W ramach poddziałania 6.3.3 planuje się realizację przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem i rozwojem lokalnych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych, dotyczących zagospodarowania otoczenia zbiorników wodnych, poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

więcej »

2016-06-24

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art.49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz.23) oraz art. 33 ust. 1, art.73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 35) w związku z §3 ust.1 pkt.79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) zawiadamiam

więcej »

2016-06-23

XVI Sesja Rady Gminy Siepraw

XVI Sesja Rady Gminy Siepraw

Biuro Rady Gminy Siepraw informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Rady Gminy w dniu 30 czerwca 2016 roku /czwartek/ o godzinie 18.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się sesja Rady Gminy Siepraw Nr XVI z następującym porządkiem obrad:

więcej »

2016-06-23

Posiedzenie połączonych komisji

Posiedzenie połączonych komisji

Biuro Rady Gminy Siepraw zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Rady w dniu 28 czerwca 2016 roku /wtorek/ o godzinie 17.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się posiedzenie połączonych komisji.

więcej »

2016-06-22

Informacja

Informacja

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa informuje, iż w związku z podpisaniem Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD Turystyczna Podkowa otrzymało fundusze w wysokości 9 009 000 zł w ramach PROW 2014-2020 działania LEADER. Środki te przeznaczone są na działania na obszarze gmin: Dobczyce, Lubień, Pcim, Raciechowice, Siepraw, Tokarnia oraz Wiśniowa.

więcej »

1 [2] [3] ... ... [154] [155] [156]   następna strona »